Klauzula informacyjna do formularzy kontaktowych

Informacje ogólne

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IN-VIA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Twarda 18 00-105 Warszawa, zarejestrowana pod numerem NIP: 5272871148, REGON: 381778388;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: rodo@in-via.eu ;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą współpracownicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia oraz podmioty przetwarzające, które wspierają Administratora przy realizacji celu;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych;

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.

9. Może Pani/Pan cofnąć dobrowolną zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wyrażeniem zgody. Cofnięcie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji;

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.